Den grafiska industrins historia

Få områden har under historien genomgått samma stora förändringar som den grafiska industrin. Från det att papperet uppfanns i antikens Kina till digitaltryckets intåg på 90-talet har kartan för branschen ständigt ritats om. Nedan finner du några viktiga milstolpar genom historien.

Ca år 100 – Papperet uppfinns i Kina

För ca 2000 år sedan uppfanns papperet i Kina. I en rapport till den kinesiska kejsaren år 105 e. Kr beskriver hur papper tillverkas av trädbark, hampa, trasigt tyg och fisknät. Tryckningskonsten började troligen i Östasien med religösa texter i Japan & Korea på 700- talet. I Kina tryckte man med ”typer” av lera på 1000-talet. I Sverige börjar vi använda papper först under 1300-talet och de äldsta bevarade pappersdokumenten i Sverige är från år 1345.

År 1450 – Gutenberg uppfinner tryckpressen

Alla de milstolpar vi tar för givna i dag vore otänkbara om inte den tyske guldsmeden Johann Gutenberg hade uppfunnit tryckpressen år 1450. Det revolutionerande med hans nya teknik var att den byggde på lösa ”blytyper”. Genom att foga samman dem till textrader kunde tryckaren snabbt och lätt tillverka en bok. Dessutom behövde han inte tillverka några nya typer – de kunde återanvändas.

Ca år 1820 – Litografitekniken expanderar

Efter ett par årtionden av utvecklingsarbete kom litografin från 1820-talet att expandera och bli en av de viktigaste tryckteknikerna, bland annat med tryck på plåtburkar och leksaker. Med litografin kunde också den första kommersiellt gångbara färgtryckstekniken utvecklas. De litografiska anstalterna använde av ekonomiska skäl sten som tryckmedium ända fram på 1950-talet.

År 1865 – Rotationspressen börjar användas

I mitten av 1800-talet uppfinns rotationspressen och 1865 börjar den användas i större skala. Uppfinningen, som innebär att tryckytan ligger kurvad på en cylinder, gjorde det möjligt med bland annat tryck på tryck på två sidor samtidigt och ökade därmed tryckeriernas kapacitet avsevärt. Med papper på rulle fanns helt nya förutsättningar för att massproducera till exempel dagstidningar.

År 1950 – Offset blir störst

På 1950-talet kom offsetprincipen att bli den vanligaste formen av yrkesmässigt tryck, och stora framsteg gjordes i plåtteknik, färg och papper, samt förbättringar avseende kvalitet och tryckhastighet.

1990-talet – Den moderna trycktekniken

Digitalpressen har mer och mer börjat komplettera den traditionella trycktekniken offset. Eftersom att information överförs digitalt till det material som trycket skall ske på behövs inga tryckplåtar. Det innebär bland annat att ändringar kan göras sent i produktionen. Dessutom är upplagan torr och klar för direkt distribution eller efterbearbetning i samma stund som den kommer ur maskinen. Digitaltryck med teknik som xerografi och inkjet tar i dag en allt större del av marknaden.